Get Adobe Flash player

 

ลำดับ

รหัส

 รายการ

 รายการ (cm.)

จำนวนที่ใช้ได้

จำนวนรอซ่อม

จำนวนรอจำหน่าย

1

11001

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะเก้าอี้นักเรียนก่อนประถมศึกษา

0

0

0

2

11002

ครุภัณฑ์การศึกษา

ชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา

12

0

0

3

11003

ครุภัณฑ์การศึกษา

ตู้เก็บอุปกรณ์นักเรียนก่อนประถมศึกษา

2

0

0

4

21001

ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน

เครื่องถ่ายเอกสาร

1

0

0

5

21002

ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน

เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล

0

0

0

6

21003

ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน

เครื่องโทรสาร

0

0

0

7

21004

ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน

เครื่องอัดสำเนา

0

0

0

8

21005

ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน

เครื่องพิมพ์ดีด

0

0

0

9

21006

ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน

ตู้นิรภัย

0

0

0

10

21007

ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

0

0

0

11

21008

ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน

เครื่องพิมพ์ (Printer)

2

2

0

12

21009

ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน

เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม

0

0

0

13

21010

ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน

เครื่องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล

0

0

0

14

21011

ครุภัณฑ์สำนักงาน/โรงเรียน

คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)(ใช้บริหารจัดการ)

3

0

0

15

21012

ครุภัณฑ์สำนักงาน/โรงเรียน

เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Notebook)(ใช้บริหารจัดการ)

7

0

0

16

21013

ครุภัณฑ์สำนักงาน/โรงเรียน

กล้องถ่ายภาพดิจิตอล

1

0

0

17

22001

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา

128

0

10

18

22002

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะเก้าอี้นักเรียน มัธยมศึกษา

44

0

0

19

22003

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การสอนวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา

0

0

0

20

22004

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

0

0

0

21

22005

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

0

0

0

22

22006

ครุภัณฑ์การศึกษา

หุ่นจำลองแสดงอวัยวะภายในมนุษย์

0

0

2

23

22007

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า

1

0

0

24

22008

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ

0

0

0

25

22009

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์งานผ้าและการตัดเย็บ

0

0

0

26

22010

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์โรงฝึกงาน

0

0

0

27

22011

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์งานไม้

0

0

0

28

22012

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์งานโลหะ

0

0

0

29

22013

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์ชางอุตสาหกรรม

0

0

0

30

22014

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์งานยนต์

0

0

0

31

22015

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์วิชาคหกรรม

0

0

0

32

22016

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์วิชาศิลปกรรม

0

0

0

33

22017

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด

1

0

0

34

22018

ครุภัณฑ์การศึกษา

ฃุดอุปกรณ์วิชาชีพเกษตรกรรม

0

0

0

35

22019

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์งานเขียนแบบ ม.ต้น

0

0

0

36

22020

ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องดนตรีสากล

0

0

0

37

22021

ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องดนตรีไทย ชุดเล็ก ประถมศึกษา

0

0

0

38

22022

ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องดนตรีไทย ชุดใหญ่ มัธยมศึกษา

0

0

0

39

22023

ครุภัณฑ์การศึกษา

ชุดอุปกรณ์วิชาพลานามัย

0

0

0

40

22024

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะเทเบิลเทนนิส

0

0

0

41

22025

ครุภัณฑ์การศึกษา

ชุดอุปกรณ์เปตอง

0

0

0

42

22026

ครุภัณฑ์การศึกษา

โทรทัศน์สี

5

0

0

43

22027

ครุภัณฑ์การศึกษา

วิทยุ - เทป - ซีดี

0

0

0

44

22028

ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องเล่น ดีวีดี

0

0

0

45

22029

ครุภัณฑ์การศึกษา

จานรับสัญญาณดาวเทียม

1

0

0

46

22030

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์ห้องสมุด ชุดเล็ก ประถมศึกษา

0

0

0

47

22031

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์ห้องสมุด ชุดใหญ่ มัธยมศึกษา

0

0

0

48

22032

ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ LCD

1

0

0

49

22033

ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

0

0

0

50

22034

ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องพิมพ์ (Printer)

2

2

0

51

22035

ครุภัณฑ์การศึกษา

อุปกรณ์ห้องสมุดรร.ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

0

0

0

52

22036

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา

0

0

0

53

22037

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา

0

0

0

54

22038

ครุภัณฑ์การศึกษา

อุปกรณ์ศูนย์การเรียนรร.ขนาดเล็ก

0

0

0

55

22039

ครุภัณฑ์การศึกษา

อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถม-มัธยมต้น)

0

0

0

56

22040

ครุภัณฑ์การศึกษา

อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (มัธยมศึกษา)

21

0

0

57

22041

ครุภัณฑ์การศึกษา

คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)

66

0

0

58

22042

ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Notebook)(ใช้ในการเรียนการสอน)

0

0

0

59

22043

ครุภัณฑ์การศึกษา

โทรทัศน์สีชนิด จอแบน (LCD)

12

0

0

60

23001

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เบนซิน

0

0

0

61

23002

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า

3

0

0

62

23003

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียง

1

0

0

63

23004

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 5, 10 กิโลวัตต์

0

0

0

64

23005

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องปรับอากาศ

1

0

0

65

24001

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว

เครื่องกรองน้ำ

2

0

1

66

24002

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว

เครื่องทำน้ำเย็น

2

0

0

67

24003

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว

ถังน้ำขนาด 2000 ลิตร แบบไฟเบอร์กลาส

0

0

0

68

24004

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว

เครื่องตัดหญ้า

1

0

0

69

24005

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว

โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้

18

0

0

70

24006

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว

ตู้เย็น

0

0

0

71

24007

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว

ถังน้ำขนาด 2000 ลิดร แบบพลาสติก

0

0

0

72

24008

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว

ถังน้ำขนาด 1000 ลิตร ขึ้นไป แบบไฟเบอร์กลาส

0

0

0

73

24009

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว

ถังน้ำขนาด 1000 ลิตร ขึ้นไป แบบพลาสติก

0

0

0

74

24010

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว

ถังน้ำขนาด 1000 ลิตร ขึ้นไป แบบสแตนเลส

1

0

0

75

25001

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

รถโดยสาร 12 ที่นั่ง

1

0

0

76

25002

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

รถกระบะ

0

0

0

เข้าสู่ระบบ

Calendar

July 2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Clock