Get Adobe Flash player

     โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เดิมอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลชำฆ้อ  กิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญ มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และมีเด็กที่อยู่ในเกณฑ์บังคับให้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษา  แต่ไม่สามารถไปเข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านมะเดื่อและโรงเรียนบ้านยางเอนได้เพราะมีระยะทางไกลมาก ในฤดูฝนการคมนาคมมีความยากลำบากทางสภาตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วยคณะกรรมการและประชาชน ได้ประชุมกันเพื่อจัดตั้งโรงเรียนขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้ใหญ่ดนัย จิตต์รัตนธรรม บริจาคที่ดินจำนวน 53 ไร่  และ ส.ส.สิน กุมภะ บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ข. (ชั่วคราว 1 หลัง)     

     วันที่ 1 พฤษภาคม 2528  เปิดทำการสอน เชิญนายอนันต์ โพธิ์พันธ์  ปลัดอาวุโสของอำเภอแกลง เป็นประธานและได้ส่งนายสิทธิชัย บัวทั่งข้าราชการครูโรงเรียนบ้านชำฆ้อ ปฏิบัติราชการสอนประจำ เนื่องจากโรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านชำฆ้อ
     วันที่ 18 พฤษภาคม 2530 ได้เปิดเป็นเอกเทศ ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีนายกาญจน์ ยิ่งสมบัติ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก
     วันที่ 2 ธันวาคม 2531 นายเสถียร พันธ์แจ่ม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนทั้งหมด 95 คน และได้ขยายชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
     วันที่ 16 มีนาคม 2532 มีนักเรียน 125 คน ในปีงบประมาณ 2532 ทางโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณในการสร้างก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ   สปช. 105/29

     วันที่ 16 มีนาคม 2533 นายจรรยา กสิกรรม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2533 สำหรับอาคารแบบถาวร (สปช. 105/29) เมื่อสร้างเสร็จได้ทำพิธีเปิด และพิธีมอบอาคาร เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2534 โดยนายอำเภอแกลง (มล.ประทีป จรูญโรจน์) ให้เกียรติมาเป็นประธาน พร้อมด้วย ส.ส.สิน กุมภะ และว่าที่ร้อยตรีธงชัย มัญธุนากร หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอแกลง
     ปีการศึกษา 2536 เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็ก เป็น 7 ห้องเรียน
     ปีการศึกษา 2537 ขยายเป็น 8 ห้องเรียน โดยเปิดทำการสอนชั้นอนุบาล 1 และชั้นเด็กเล็ก
     ปีการศึกษา 2538 ชั้นเด็กเล็กได้เปลี่ยนเป็นชั้นอนุบาล 2
     ปีการศึกษา 2541 ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 นายอาวุธ วัฒนศิริ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
     ปีงบประมาณ 2546 ได้รับอนุมัติงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 จำนวน 1 หลัง และอาคารห้องสมุดอีก 1 หลัง

     วันที่ 1 ตุลาคม 2548 จ่าสิบเอกประมวล วันมี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
     วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 นางปนิมล สุดถนอม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
     วันที่ 6 มิถุนายน 2556 นายพิทักษ์ พิสัยพันธ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ทางโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง อาคาร ICT จำนวน 600,000 บาท

     วันที่ 22 กันยายน 2557 นายสันติ มุกดาสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเดื่อ ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ทางโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในโรงเรียน จำนวน 1,228,000 บาท
     วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 นายบุญเวช แดงงาม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ทางโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 182,000 บาท
     วันที่ 8 มีนาคม 2559 ได้รับอนุมัติงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในการก่อสร้างอาคารหอประชุม แบบ อบจ.ระยอง/๒๕๕๙ จำนวน 1 หลัง จำนวน 2,600,000 บาท

     วันที่ 23 สิงหาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ได้เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 1 อัตรา คือ ว่าที่ร้อยตรีชวลิต หวังวรวัฒนากุล วิชาเอกสังคมศึกษา
     วันที่ 2 มิถุนายน 2560 สำนักงานศึกษาธิการระยอง ได้เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 1 อัตรา คือ นายปิยะวงศ์ เปรียบจันทึก วิชาเอกภาษาอังกฤษ
     ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลองมีนางสาวดรรชนี  คงช่วย  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา  เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น 18 คน  ประกอบด้วย ข้าราชการครู 14 คน พนักงานราชการ 1 คน อัตราจ้าง 2 คน ภารโรง 1 คน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 217 คน

เข้าสู่ระบบ

Calendar

July 2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Clock