Get Adobe Flash player

จี้สร้างกระบวนการเรียนรู้ในเด็ก

 

 

     ดร.นุชนาฏ รักษี รอง ผอ.ฝ่ายวิจัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า สถาบันได้ศึกษาวิจัย Executive Functions หรือ EF ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานของสมองส่วนหน้าที่ใช้ในการคิด รู้สึก และกำหนดการกระทำในเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ขวบ จำนวน 136 คนที่กำลังศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยโป่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา จ.ระยอง พบว่า พ่อแม่ร้อยละ 77.9 ทำกิจกรรมร่วมกับลูกเพียง 1 ครั้ง/สัปดาห์ เด็กร้อยละ 31.6 ดูทีวีมากกว่า 2 ชม./วัน ร้อยละ 5.9 พบความรุนแรงในครอบครัว นอกจากนี้ ยังพบเด็กมีพัฒนาการล่าช้าถึงร้อยละ 74.4 อย่างไรก็ตาม หลังจากเด็กและครอบครัวได้เข้าสู่โปรแกรมการพัฒนา EF ของสถาบัน เด็กมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25.6 เป็น 53.3 ของเด็กทั้งหมด เด็กมีทักษะ EF ในระดับปกติเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 48.4 เป็น 86.5 ทั้งนี้ กระบวนการพัฒนา EF เป็นการส่งเสริมสร้างความตระหนักให้พ่อแม่ ครู เห็นความสำคัญในบทบาทของตนเองในเป้าหมายเพื่อการพัฒนาเด็กให้เก่ง ดี มีความสุข ให้ความรัก ความอบอุ่น ความไว้วางใจ สัมพันธภาพที่ดีกับเด็ก โดยสร้างกิจกรรมที่มีเป้าหมาย จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อและให้โอกาสในการเรียนรู้ของเด็กและสร้างวินัยเชิงบวก

     รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กล่าวว่า การพัฒนาเด็กสู่ศตวรรษที่ 21 จะต้องมีหลักประกัน โดยเฉพาะเด็ก 7 ปีแรกต้องมีพ่อแม่ที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี หรือบุคคลผู้อุปการะหรือระบบทดแทนที่มีคุณภาพ เมื่อออกจากบ้านต้องมีพื้นที่ให้เล่น เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ และมีหนังสือให้เด็กอ่าน ขณะเดียวกัน ระบบการศึกษาต้องมีโรงเรียนที่มีคุณภาพใกล้บ้าน มีระบบการเรียนการสอนที่เข้าถึงตัวเด็ก และให้ความสำคัญกับการสร้างกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะทักษะชีวิตไม่ใช่ยัดเหยียดแต่ความรู้

 

แหล่งที่มา : https://www.thairath.co.th/news/society/1479061?cx_testId=0&cx_testVariant=cx_0&cx_artPos=0&cx_type=contextual#cxrecs_s

เข้าสู่ระบบ

Calendar

July 2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Clock